Kurs Trenera Aqua Fitnessu

Kurs Trenera Aqua Fitnessu

 

Moduł 1
Anatomiczno-Fizjologiczne podstawy ćwiczeń (8 godzin) 

Osoby po wybranych kierunkach AWFu i innych studiach kierunkowych zwolnione są z tej części kursu!!!!

Cel: Teoretyczne przygotowanie do bezpiecznego i efektywnego wykonywania ćwiczeń w ramach treningu fitness

Program:

 • Anatomia i fizjologia narządu ruchu,
 • Budowa i czynność mięśni szkieletowych,
 • Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego,
 • Wpływ wysiłku na poszczególne układy.

Forma: Wykłady

Dyplom: Ukończenia kursu Anatomiczno-Fizjologiczne Podstawy Ćwiczeń

Uwagi: Ta część kursu przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły studiów kierunkowych, takich jak: AWF lub innych na których realizowane są przedmioty z zakresu anatomii i fizjologii ruchu. Pozostałe osoby po dostarczeniu dyplomu czy innej formy zaświadczenia zwolnione są z uczestnictwa w tej części kursu.

 

Moduł 2
Instruktor Aqua Fitnessu - Podstawy (15godzin)

Cel: Praktyczne i teoretyczne przygotowanie w zakresie podstaw prawadzenia zajęć aqua fitnessu.

Program: 

 • teoretyczne podstawy aqua fitnessu,
 • zasady bezpieczeństwa, wskazania i prtzeciwwskazania do udziału w zajęciach w wodzie, 
 • wykorzystanie frazy muzycznej w zajeciach aqua fitnessu, 
 • informacja werbalna i komunikacja niewerbalna w tym sposoby prezentacji poszczególnych ćwiczeń, 
 • podstawowe ruchy ramion, nóg i tułowia stosowane w aqua fitnessie - terminologia oraz technika wykonania,
 • podstawy planowania i prowadzenia jesdnostki lekcyjnej aqua fitnessu.

Forma: Zajęcia praktyczno-teoretyczne.

Zaliczenie: Praktyczne obejmuje przeprowadzenie rozgrzewki oraz wybranego fragmentu zajęć aqua fitnessu z zastosowaniem frazy muzycznej i komunikacji oraz prawidłowej techniki wykonania podstawowych ćwiczeń.

Dyplom: Instruktora Aqua Fitnessu – Podstawy

 

Moduł 3
Instruktor Aqua Fitnessu ze specjalnością Ćwiczenia Wytrzymalosciowe i Siłowe (10 godzin)

Cel: Umiejętność prowadzenia zajęć aqua fitnessu o charakterze wzmacniajacym aparat ruchu (ćwiczenia siłowe) oraz kondycyjnym (ćwiczenia wytrzymałościowe).  

Program: 

 • klasyfikacja i charakterystyka wybranych form aqua fitnessu,
 • przykłady ćwiczeń kondycyjnych i wzmacniających aparat ruchu, analiza celu, sposoby modyfikowania podstawowych ruchów oraz technika wykonania i metodyka nauczania,  
 • planowanie jednostki lekcyjnej z uwzględnieniem charakteru zajęć,
 • wykorzystanie popularnych przyborów w zajęciach aqua fitnessu,
 • dobór ćwiczeń w jednostce lekcyjnej z uwzględnieniem formy treningowej.

Forma: Zajęcia praktyczno-teoretyczne.

Zaliczenie: Praktyczne obejmuje przeprowadzenie fragmentu zajęć aqua fitnessu o charakterze kondycyjnym i wzmacniającycm aparat ruchu. 

Dyplom: Instruktora Aqua Fitnessu ze specjalnością: Ćwiczenia Wytrzymałościowe i Siłowe.

 

Moduł 4
Instruktor Aqua Fitnessu ze specjalnością Ćwiczenia Mieszane (5 godzin)

Cel: Umiejętność prowadzenia zajęć aqua fitnessu o charakterze mieszanym (wytrzymalościowo-siłowym).

Program: 

 • dobór ćwiczeń w jednostce lekcyjnej o chrakterze mieszanym,
 • formy prowadzenia wytrzymalościowo-silowych ćwiczeń aqua fitnessu,
 • efektywność programów treningowych, ukierunkowanie na cel, świadome kształtowanie poszczególnych składowych sprawności fizycznej, 
 • dostosowanie programu ćwiczeń do możliwości ćwiczących oraz istniejących warunków,  
 • zasady doboru ćwiczeń oraz łączenia ich w kombinacje. 

Forma: Zajęcia praktyczno-teoretyczne.

Zaliczenie: Praktyczne obejmuje przeprowadzenie fragmentu zajęć aqua fitnessu o charakterze mieszanym.

Dyplom: Instruktora Aqua Fitnessu ze specjalnością: Ćwiczenia Mieszane.